MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Hizmet, Kullanım ve Mesafeli Satış Sözleşmesi


İş bu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Aşağıda bilgileri bulunan Alıcı ve Satıcı arasında belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.


1. Satıcı Bilgileri ( Sözleşme içerisinde Satıcı olarak yer alacaktır.) :


Unvanı : Osman Kirlik


Telefon : 0555 389 68 94


Eposta adresi : bilgi@etzadesign.com


2. Tüketici Bilgileri ( Sözleşme içerisinde Alıcı olarak yer alacaktır. )


Teslim Edilecek Kişi :


Teslimat Adresi :


Telefon :


E-Posta adresi :


3. Fatura ve Sipariş Veren Bilgileri


Adı/Soyadı/Unvanı :


Adresi :


Telefon :


E-Posta adresi :


Fatura Teslim : Aksi yönde bir talep tarafımıza iletilmedikçe fatura, sipariş teslimatı sonrasında Alıcıya elektronik ortramda teslim edilecektir.


4. Konu İş bu sözleşmenin konusu; Alıcı tarafından, Satıcıya ait internet siteleri üzerinden, elektronik ortamda siparişi verilen ve internet sitelerinde nitelikleri, satış fiyatı yer alan ürün / hizmetlerin satış ve teslim koşullarının, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile – 06.03.2011 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında tespitinden ibarettir. 


5. Sözleşme Konusu Ürün/Hizmet Bilgileri


5.1 Satın alınmak istenen ürünün özellikleri internet sitelerinde yer almaktadır. Ürün özelliklerini, ürünün stoklarımızda olup olmadığını, belirtilen satın alma tarihleri arasında internet sitemizden inceleyebilirsiniz. Stoklarda tükenen ürünün yeniden üretiminin yapılıp yapılmayacağı Satıcı inisiyatifindedir. Satın alınan ürünlerin satıcı tarafından kendi sistemlerinde yayınlama usülü ile vereceği hizmetten ibaret olduğundan kiralama yöntemi kullanılan bu satışlarda herhangi bir web sitesi kodu teslim edilmeyecektir. Web sitesinin yönetim paneli bilgileri Alıcı'ya belirttiği iletişim bilgileri vasıtasıyla iletilir ve kullanımı sağlanır.


5.2 Satın almak istediğiniz ürünün fiyatını internet sitemizden görebilirsiniz. Listelenen ve ilan edilen satış fiyatlarına %18 KDV hariçtir. İlan edilen ürün fiyatları kampanya süresince (belirtilen kampanya bitim günü saat 24.00 e kadar ), güncelleninceye veya değiştirilinceye kadar geçerlidir.


5.3 Alıcı tarafından satın alınmak istenen, sözleşme konusu ürün / hizmetler tüm vergiler dahil satış fiyatı internet sitesinin sepet ekranında yer almaktadır.


6. Cayma Hakkı


6.1. Alıcı, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde; cayma hakkını, malı teslim aldığı / teslim adresi olarak belirttiği mahaldeki şahıs ya da tüzel kişiye teslim edildiği günden itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kullanabilir. Yedi gün içerisinde kullanılması gereken “Cayma Hakkı", diğer sözleşmelerde; sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Alıcı, bu süre içerisinde cayma hakkını kullandığını, Satıcıya, iadeli taahhütlü posta, e-mail yolu ile yazılı olarak bildirecektir. Cayma hakkının kullanılamayacağı haller aşağıda yer almaktadır.


6.2. Cayma Hakkının Kullanılması


6.2.1. Satın alma işlemleri ve hizmetin kullanıma açılması internet ortamında gerçekleştirildiğinden ötürü , satın alma işlemi gerçekleştikten sonra cayma hakkının kullanımı söz konusu değildir. Cayma hakkı yerine Alıcı'ya tek seferlik devir hakkı tanımlanabilir , bu devir hakkı iyi niyet göstergesi sebebiyle ve Satıcı tarafından uygun görülmesi durumunda uygulanabilir.


6.2.2. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar ( yedekleme hizmeti , devir edilen hizmetin aktivasyonu ile ilgili yapılacak işlemlerin ücretleri )  Alıcıya aittir.


6.3. Cayma Hakkının Kullanılmayacağı Haller


6.3.1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.


6.3.2. Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ( tasarım ürünleri, kişiye özel ürün niteliğindeki ürünler, tescil işlemleri, tek kullanımlık ürünler , online hazırlanmış web sitesi yazılımı vb.), dijital veya basılı ortamda çoğaltılma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.


6.3.3. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.


7. Ürün Teslimi


7.1. Alıcı, internet sitelerimiz üzerinden, sözleşme konusu ürün/ ürünlerin özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslim koşullarını hakkında yukarıda yer alan ön bilgileri okuyup, kabul ettiğini, elektronik ortamda bu hususları teyit ettiğini beyan ve kabul eder. İş bu ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi; ilgili Yönetmelik düzenlemeleri uyarınca, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce Alıcının, Satıcı tarafından bildirilmesi gereken; ürün özellikleri, satış fiyatı, teslim ve iade koşulları ile adreslerini ve sair tüm soruları hususunda Satıcıdan bilgi edindiğini ve bu koşullar ile mesafeli satış sözleşmesini akdetmeyi istediğini beyan ve kabul eder.


7.2. Sözleşme konusu ürün / ürünler, otuz günlük yasal süreyi aşmaksızın, Alıcıya veya Alıcı tarafından bildirilen teslimat adresindeki kişi ya da tüzel kişiliğe, internet sitesinde belirtilen süre içerisinde teslim edilir. (Özel ürün ve projeler 30 günlük süre üzerinde olabilir)


7.3. Satıcı, sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Alıcının bu durumdan, ifa yükümlülüğünün süresi içerisinde haberdar edilmesini ve ödemiş olduğu toplam bedelin, onu borç altına sokan her türlü belgenin ise en geç on gün içinde kendisine iade edileceğini kabul ve taahhüt eder.


7.4. Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


7.5. Satıcı, kusuru olmaksızın, önceden ön görülemeyen bir sebep ile borçlarını yerine getirmesini engelleyici bir halin oluşması, sözleşme konusu ürün / ürünleri teslim edemeyeceğinin anlaşılması halinde, durumu derhal Alıcıya bildireceğini beyan ve kabul etmiştir. Alıcı, öngörülemeyen bu halde, siparişin, Satıcı tarafından iptal edilmesini kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Siparişin bu gibi durumlarda Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde, Alıcı tarafından yapılan nakit ödeme bedeli, Satıcı tarafından on gün içerisinde, Alıcı hesabına ya da kredi kartına iade edilir. Kredi kartına iade işleminin yapılması halinde, Alıcı iade miktarının bankacılık işlemleri sebebi ile gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. İade bedelinin gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabilecek olması sebebi ile Satıcıdan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep hakkı olmadığını kabul ve beyan etmiştir.


7.6. Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23.2.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.3.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî

Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.


8. Sair Hükümler


8.1. Alıcı, Satıcının internet sitesine üye olurken verdiği, sonrasında güncellediği bilgiler ( adres, sabit ve cep telefonu, e-posta adresi vb.) kapsamında, Satıcının, Alıcıya satış, pazarlama, bilgilendirme vb. amaçlarla ulaşmasına izin vermiştir. Alıcı, Satıcının iletişim bilgilerini bu amaç ile kullanabileceğini kabul ve beyan etmiştir.


8.2. Alıcı, ön bilgilendirme formu ve iş bu sözleşme konusu mal/ hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek, kırık, yıpranmış, ıslanmış, yırtılmış ambalajları kargo şirketinden teslim almayacak ve teslim aldığı ürünü kargo şirketi yetkilisinin huzurunda açarak, sevk irsaliyesi /faturada yer alan ürünlerin teslim alınan ürünler / hizmetler içerisinde olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Alıcı, teslim aldığı mal/ hizmetin sağlam, hasarsız olduğunu, sevk irsaliyesi / fatura içeriği ile uyumlu olduğunu kabul etmiş olacaktır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal / hizmet kullanılmamalı, fatura aslı ile birlikte iade edilmelidir.


8.3. Alıcı, Satıcının internet sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, Satıcının, bu bilgilerin gerçeğe uygun olmaması sebebi ile her ne nam altında olursa olsun uğrayacağı zararı tümüyle karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.


8.4. İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasından doğan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde;


9. TEMA LİSANS & KİRALAMA


Php panel yeteneklerini php olarak sıfırdan tarafımızdan kodlanmakta ya da temin edilmektedir. Bu dinamik işlemlerin yansıtıldığı html css temalar farklı firma ve şahıslardan 1 (bir) kerelik satın alınmış olup tarafımızdan her satın alınan php script için ilgili html temaların satın alınmasını kabul etmiş olursunuz.

Sitemiz üzerinden belirlemiş olduğunuz web sitesi yazılımının satın alma işlemini gerçekleştirdiğiniz durumda kiralama süresi kurulum ile birlikte başlar. Alıcı, temaları satın alma işlemlerindeki süre boyunca kiralık olarak kullanacağını kabul ve beyan eder.


9.1  Kiralama işlemi için, satın alınan açık kaynak script ile ilgili html tema veya eklentiyi satın alma öncesi canlı destek ekibimizden yada satın alma sonrası ilgili sipariş detayınızdan bilgi satın alım linkini talep edebilirsiniz. Tüketicinin mal ve hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.


Alıcı, İş bu mesafeli satış sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda onaylayarak ve sözleşme konusu mal / hizmete ait ödemeyi yaparak, sözleşme koşullarını okuduğunu, kabul ettiğini kabul ve beyan etmiştir. Bu ön bilgilendirme formu Alıcı tarafından, okunarak, içeriği tümüyle anlaşılmış, tüm hükümleri


onaylanarak, kabul ve beyan olunmuştur.